Krasne 830A, 36-007 Krasne

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2

Kontynuacja poprzedniej części artykułu na temat funkcji zabezpieczających dostępnych w falownikach SANYU serii SY6600. Podobnie jak w poprzedniej części również w tym artykule przedstawimy 3 funkcje zabezpieczające przemiennik i silnik, a będą to funkcja F8.03 – limit przekroczenia napięcia, F8.04 – ograniczenie prądowe oraz F8.05 – ograniczenie prądu.

F8.03 – limit przekroczenia napięcia

W momencie gdy silnik hamuje, zachowuje się on jak prądnica oddając energię do źródła, na szynie DC pojawia się wówczas napięcie, które jeżeli przekroczy dopuszczalną wartość może spowodować uszkodzenie przetwornicy, aby zapobiec takiej sytuacji ustawia się w parametrze F8.03 wartość napięcia po przekroczeniu którego przetwornica wydłuża czas hamowania albo całkowicie je wstrzymuje do czasu, aż napięcie nie wróci poniżej limitu. Parametr ten może być ustawiony w zakresie 350 – 390V, zaś domyślnie jest to 370V.

F8.04 – Ograniczenie prądowe

Funkcja ta pozwala na automatyczną kontrolę prądu pobieranego przez silnik, ograniczając go do wartości zapisanej w F8.05. Znajduje ona zastosowania w aplikacjach o dużej bezwładności i przeciążeniach. Podobnie jak w przypadku funkcji F8.03, która po przekroczeniu limitu napięcia zwalniała lub wstrzymywała proces hamowania, tak również funkcja F8.04 w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu automatycznie wydłuża czas przyśpieszania, aż do momentu spadku wartości pobieranego prądu poniżej limitu. Jeżeli wartość funkcji F8.04 zostanie ustawiona na „1” wówczas falownik będzie miał możliwość regulowania częstotliwości wyjściowej w każdych warunkach – tzn. również podczas normalnej pracy urządzenia będzie on mógł zmniejszyć prędkość obrotową, aby ograniczyć prąd silnika. W przypadku ustawienia wartości funkcji na „0” proces regulacji częstotliwości będzie dopuszczalny jedynie podczas przyśpieszania.

F8.05 – Ograniczenie prądu

Wspomniana już wcześniej funkcja F8.05 pozwala na określenie progu wartości prądu po przekroczeniu którego zostaje aktywowane ograniczenie prądowe. Wartość ta wyrażona jest w procentach znamionowego prądu silnika – od 120 do 200%. Domyślnie jest to 160%.

Falowniki SANYU SY6600 - zaciski zasilania

Falowniki SANYU SY6600 – zaciski zasilania